Yönetmelikler

 

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Yönetimi Yönetmeliği RG:02.04.2015-29314
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - Ekler RG:26.06.2021-31523
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG:22.05.2012-28300
Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik - Ekler RG:09.10.2021-31623
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG:31.08.2004-25569
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği RG:21.12.2019-30985
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG:26.03.2010-27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG:06.10.2010-27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG:06.06.2015-29378
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - Ekler RG:18.03.2004-25406
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik RG:31.12.2019-30995
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG:23.01.2010-27471
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG:30.12.2009-27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG:25.11.2006-26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler RG:27.12.2007-26739
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG:25.01.2017-29959
Maden Atıkları Yönetmeliği - Ekler RG:15.07.2015-29417
Sıfır Atık Yönetmeliği RG:12.07.2019-30829

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği - Ekler

RG:21.10.2006-26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik RG:26.04.2006-26150
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG:26.12.2004-25682
Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik RG:25.09.2019-30899
Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği RG:14.01.2020-31008
Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik RG:13.06.2020-31154
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği RG:28.10.2020-31288
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik RG:07.12.2022-32036

 

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG:06.10.2009-27368

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği ***Yönetmelik ile ilgili sorularınız cevreselgurultu@csb.gov.tr adresine gönderilebilir.

R.G: 30.11.2022-32029
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği RG:06.06.2008-26898
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG:07.02.2009-27134
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik RG:24.07.2010-27651
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG:19.07.2013-28712
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği- SKHKKY Ekleri RG:03.07.2009-27277
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği RG:11.03.2017-30004

Benzin Ve Naftanın Depolanması Ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği

RG:05.12.2018-30616

 

KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler RG:11.12.2013-28848
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik-Konsolide - Ekler RG:11.12.2013-28848
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G:13.12.2014-29204
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik R.G:23.06.2017-30105
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik - Konsolide  - Ekler R.G:14.11.2018-30595

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik RG:27.10.2010-27742
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik RG:01.10.2010-27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik RG:03.08.2010-27661
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği RG:08.01.2006-26047
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği RG:08.12.2007-26724
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği RG:31.12.2004-25687
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) RG:26.11.2005-26005
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik - (Ekler) RG:08.06.2010-27605

 

YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik RG:03.04.2007-26482
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik RG:03.04.2007-26482
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG:03.08.2013-28727